جستجو پزشکان

دکتر کبری تسبیحی

دکتر کبری تسبیحی

 

روز حضور پزشک ساعت حضور پزشک
شنبه ۱۴ الی ۱۶
یکشنبه ۱۳:۳۰ الی 15:30
چهارشنبه ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۳۰
بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: متخصص زنان و زایمان
تخصص ها: متخصص زنان و زایمان