جستجو پزشکان

دکتر کبری تسبیحی

دکتر کبری تسبیحی

 

روز حضور پزشک ساعت حضور پزشک
شنبه ۱۴-۱۶
یکشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
چهارشنبه ۱۵:۳۰-۱۷
بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: متخصص زنان و زایمان
تخصص ها: متخصص زنان و زایمان