جستجو پزشکان

خانم دکتر کبری تسبیحی

خانم دکتر کبری تسبیحی

روز حضور پزشک ساعت حضور پزشک
شنبه ۱۴-۱۶
یکشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
چهارشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: پزشک
تخصص ها: متخصص زنان و زایمان