جستجو پزشکان

دکتر مرضیه غروی

دکتر مرضیه غروی
ساعات حضور پزشک
# روز از ساعت تا ساعت
۱ شنبه ۱۵:۳۰:۰۰ ۱۹:۳۰:۰۰
۲ یکشنبه ۱۵:۳۰:۰۰ ۱۹:۳۰:۰۰
۳ دوشنبه ۱۵:۳۰:۰۰ ۱۹:۳۰:۰۰
۴ سه شنبه ۱۵:۳۰:۰۰ ۱۹:۳۰:۰۰
۵ چهارشنبه ۱۵:۳۰:۰۰ ۱۹:۳۰:۰۰
۶ پنجشنبه ۱۵:۳۰:۰۰ ۱۷:۰۰:۰۰

 

بخش ها: آزمایشگاه تخصصی و فوق تخصصی پاتوبیولوژی سلیم
موقعیت: متخصص پاتولوژی،تشریحی و بالینی
تخصص ها: متخصص پاتولوژی، تشریحی و بالینی