جستجو پزشکان

دکتر شهاب عبداللهی فر

دکتر شهاب عبداللهی فر
تاریخ حضور پزشک ساعت حضور پزشک
۹۶/۱۱/۳ ۱۹ الی ۷
۹۶/۱۱/۵ ۱۶ الی ۰۰:۳۰
۹۶/۱۱/۱۰ ۱۹ الی ۷
۹۶/۱۱/۱۲ ۷ الی ۱۹
۹۶/۱۱/۱۳ ۱۶ الی ۰۰:۳۰
۹۶/۱۱/۱۷ ۱۹ الی ۷
۹۶/۱۱/۱۹ ۱۶ الی ۰۰:۳۰
۹۶/۱۱/۲۴ ۱۹ الی ۷
۹۶/۱۱/۲۶ ۷ الی ۱۹

 

بخش ها: اورژانس
موقعیت: پزشک عمومی