جستجو پزشکان

آقای دکتر رضا ابوتراب

آقای دکتر رضا ابوتراب
روزهای حضور پزشک ساعات حضور پزشک
یکشنبه ۱۳:۳۰-۱۶
بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: پزشک
تخصص ها: متخصص مغز و اعصاب
درجه: دکتر