جستجو پزشکان

دکتر سید رضا ابو تراب

دکتر سید رضا ابو تراب
روزهای حضور پزشک ساعات حضور پزشک
یکشنبه ۱۳:۳۰-۱۷
بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: متخصص مغز و اعصاب
تخصص ها: متخصص مغز و اعصاب
درجه: دکتر