جستجو پزشکان

دکتر مجتبی صائمیان

دکتر مجتبی صائمیان
تاریخ حضور پزشک ساعتحضور پزشک تاریخ حضور پزشک ساعتحضور پزشک
۹۶/۱۱/۱ ۱۶ الی ۰۰:۳۰ ۹۶/۱۱/۱۹ ۷ الی۱۹
۹۶/۱۱/۲ ۱۶ الی ۰۰:۳۰ ۹۶/۱۱/۲۰ ۱۶ الی۰۰:۳۰
۹۶/۱۱/۵ ۷ الی ۱۹ ۹۶/۱۱/۲۲ ۱۶ الی ۰۰:۳۰
۹۶/۱۱/۶ ۱۶ الی۰۰:۳۰ ۹۶/۱۱/۲۳ ۱۶ الی ۰۰:۳۰
۹۶/۱۱/۸ ۱۶ الی ۰۰:۳۰ ۹۶/۱۱/۲۶ ۱۶ الی ۰۰:۳۰
۹۶/۱۱/۹ ۱۶ الی ۰۰:۳۰ ۹۶/۱۱/۲۷ ۱۶ الی ۰۰:۳۰
۹۶/۱۱/۱۲ ۱۶ الی ۰۰:۳۰ ۹۶/۱۱/۲۹ ۱۶ الی ۰۰:۳۰
۹۶/۱۱/۱۵ ۱۶ الی ۰۰:۳۰ ۹۶/۱۱/۳۰ ۱۶ الی ۰۰:۳۰
۹۶/۱۱/۱۶ ۱۶ الی ۰۰:۳۰    
بخش ها: اورژانس
موقعیت: پزشک عمومی