جستجو پزشکان

دکتر محمد رضا آقاصی

دکتر محمد رضا آقاصی
روزهای حضور پزشک ساعات حضور پزشک
یکشنبه ۱۰:۳۰-۱۳:۳۰
چهارشنبه ۱۰:۳۰-۱۳:۳۰

 

بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: فوق تخصص غدد
تخصص ها: فوق تخصص غدد