جستجو پزشکان

دکتر محمد رضا آقاصی

دکتر محمد رضا آقاصی
روزهای حضور پزشک ساعات حضور پزشک
یکشنبه ۱۰-۱۲:۳۰
چهارشنبه ۱۰-۱۳
بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: فوق تخصص غدد
تخصص ها: فوق تخصص غدد