جستجو پزشکان

دکتر محمد رضا آقاصی

دکتر محمد رضا آقاصی
روزهای حضور پزشک ساعات حضور پزشک
یکشنبه ۱۰:۳۰-۱۳:۳۰
چهارشنبه ۱۰:۳۰-۱۳:۳۰

 

بخش ها: کلینیک های فوق تخصصی
موقعیت: پزشک
تخصص ها: فوق تخصص غدد